5768Mbwsg

CAO verplichte basisveiligheidsopleiding in de bouw ondertekend: Registreer u hier.

Op 12 mei werd binnen het PC124 de cao omtrent de verplichte basisveiligheidsopleiding ondertekend. Vanaf 1 oktober 2022 moet dus iedere arbeider ressorterend onder PC 124 een veiligheidsopleiding gevolgd hebben (behoudens vrijstellingen).


Wat houdt deze verplichte basisveiligheidsopleiding in?

Iedereen die werken in onroerende staat verricht op een werf moet een basisveiligheidsopleiding van minstens 8 uur hebben gevolgd waarin de algemene veiligheidsprincipes en risico’s op de bouwplaatsen worden toegelicht.

Voor werven waar een veiligheidscoördinator verplicht is, gaat dit minimum een basisopleiding VCA of evenwaardig (bijvoorbeeld Veiligheid voor Sectorintreders) moeten zijn dat wordt gevolgd in een erkend opleidingscentrum.
Voor werven waar geen veiligheidscoördinator verplicht is, kan dit door middel van een bedrijfsinterne opleiding door een daarvoor bevoegd persoon (bijvoorbeeld de preventie-adviseur). Voor deze opleidingen zal Constructiv een opleidingspakket ter beschikking stellen.

Tip

Als u (in de toekomst) actief bent op beide soorten werven is het best dat u onmiddellijk de basisopleiding VCA of evenwaardig (Veiligheid voor Sectorintreders) volgt. Zo vermijdt u dat uw arbeiders twee opleidingen moeten volgen.


Zijn er vrijstellingen voorzien?

Ja! Bouwunie vond het belangrijk dat er vrijstellingen op basis van beroepservaring werden opgenomen in deze cao.

Zo is iemand die de laatste 15 jaar, 5 jaar actief was in de bouwsector, vrijgesteld van deze opleiding. Dit bewijst u aan de hand van de legitimatiekaarten van de arbeiders.
Daarnaast zal Constructiv ook andere, eerder gevolgde veiligheidsopleidingen (die voldoen aan de principes van deze veiligheidsopleiding) gelijkstellen, zoals deze hieronder:

-Basis VCA/ VOL-VCA/ VIL-VCU
-Veiligheid voor sectorintreders / nieuwe intreders (Constructiv)
-Atelier Sécurité (ism Constructiv/ConstruFutur)
-Opleiding Diepfundeerder (enkel ikv de sectorale persoonscertificatie)
-Opleiding steigerbouwer - hulpmonteur (enkel ikv de sectorale persoonscertificatie)
-Betonmixerchauffeur & betonpompbedienaar ((enkel ikv de sectorale persoonscertificatie)
-Preventieadviseur niveau 1/2/3
-Opleidingen veiligheidscoördinator - Niveau A&B
-Bewijs van veiligheidsattitude (VDAB)=opleidingstraject uitgewerkt door VDAB, doel alle instromers, ism woodwize en volta, min. 8u veiligheid én meer, ook aantal testmomenten incl.

Wanneer treedt deze verplichting in werking?

De cao treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2022. Maar Bouwunie heeft er wel op aangedrongen om een overgangsperiode te voorzien van 6 maanden zodat iedereen voldoende tijd krijgt om zich in regel te stellen.

Vanaf 1 oktober 2022 moet iedere arbeider ressorterend onder PC 124 dus de opleiding gevolgd hebben (behoudens vrijstellingen).

Het is voor ons onmogelijk om dit tegen 1 oktober 2022 in orde te brengen, wat nu?

Wanneer het vanuit praktisch oogpunt onmogelijk is om tijdig de veiligheidsopleiding te organiseren voor uw arbeiders, kan u mits melding aan Constructiv de termijn met 6 maanden verlengen.
Indien er een syndicale afvaardiging is binnen uw onderneming, hoeft de melding aan Constructiv niet, maar moet u wel de goedkeuring van de syndicale afvaardiging bekomen.
Uiterste datum van de verplichting is dus 31 maart 2023. Dit geeft u dus ook de mogelijkheid om deze opleiding (VCA (met betalend examen) of Veiligheid voor sectorintreders (GRATIS)) te volgen tijdens Puur Prof. U moet de verlenging dan wel aanvragen!

Wat met een nieuwe werknemer?

In de cao werd afgesproken dat sectorintreders de opleiding moeten volgen binnen de maand na het aanvatten van hun werkzaamheden op de werf. Starten ze de werkzaamheden in de zomermaand (juli/augustus) dan krijgt u tot 30 september om u in regel te stellen.

Kunnen we beroep doen op de tussenkomsten van Constructiv voor deze opleidingen?

Ja, u kan hiervoor beroep doen op de vertrouwde stelsels van bijvoorbeeld de weekdagopleidingen en de winteropleidingen (indien de opleiding wordt gevolgd tussen 1 december en 31 maart).

Wat met de gedetacheerden en werknemers uit andere Paritaire Comités?

Momenteel is de verplichting er al voor iedereen die onder PC 124 valt. Dus ook de buitenlandse arbeiders die naar hier worden gedetacheerd om effectieve bouwwerken uit te voeren op onze werven. De bedoeling is om deze veiligheidsopleiding verplicht te maken voor iedereen die werken in onroerende staat uitvoert op de werven. Ongeacht het statuut (zaakvoerders, zelfstandigen, bedienden, werknemers uit een ander PC,…).

Maar om dit ook verplicht te maken voor de andere statuten (bijvoorbeeld de gedetacheerde zelfstandigen) en andere Paritaire Comités (bijvoorbeeld de elektriciens) moet er eerst een wijziging van het KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen gebeuren.
Hiervoor werden de nodige stappen al gezet samen met het Kabinet Dermagne. Eind dit jaar zal deze verplichting dus algemeen gelden voor zover deze personen effectief bouwwerkzaamheden uitvoeren op de werven.

Ook hier willen we benadrukken dat Bouwunie het belangrijk vond om een vrijstelling op te nemen op basis van beroepservaring. Dit werd alvast zo meegedeeld in het advies aan het Kabinet Dermagne.

Moet ik dit als (hoofd) aannemer controleren?

Die verplichting wordt niet aan u als (hoofd)aannemer opgelegd. Het zijn de inspectiediensten die hierop moeten toezien.

Aangezien dit niet door u moet gecontroleerd worden, hoeft u ook geen sanctie te vrezen als de arbeiders van andere (onder)aannemers niet in orde zijn met deze verplichting en toch op uw werf actief zijn.