Adlex Nieuw
Nieuws

Tariferingsbureau Bouw dan toch geen dode letter .

Ingevolge de wet van 31 mei 2017 (Wet Peeters-Borsus) en deze van 9 mei 2019 (Wet Peeters-Ducarme) heeft er binnen de bouwsector de afgelopen jaren een aanzienlijke verruiming plaatsgevonden met betrekking tot het afsluiten van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering in hoofde van verschillende bouwactoren. Maar wat als men op de vrije markt geen verzekering vindt?

Bekijk alle artikels

1. Recente Wetgeving De wet Peeters-Borsus verplicht aannemers, architecten en andere dienstverleners bij woningbouwprojecten om hun ‘tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid’ te verzekeren. De wet Peeters-Ducarme verplicht daarnaast iedereen die een intellectueel beroep in de bouwsector uitoefent (architecten, studiebureaus, stabiliteitsingenieurs, energie- en milieudeskundigen, landmeters alsook alle overige intellectuele dienstverleners) om zijn ‘burgerlijke beroepsaansprakelijkheid’ te verzekeren.


2. Verzekeringsbereidheid in hoofde van de verzekeringsmaatschappijen Voor de betrokken beroepsdoelgroep bestaat dan ook sinds kort de verplichting om hun aansprakelijkheid te verzekeren. Het is evenwel niet altijd vanzelfsprekend om een verzekeringsmaatschappij te vinden die bereid is om dit risico te verzekeren. De beide wetten hebben evenwel voorzien in een oplossing voor deze situatie. Waar dit fenomeen immers reeds langer gekend is voor het domein van de BA Autoverzekering, hebben ook de beide hierboven vermelde wetten voorzien in de oprichting van een Tariferingsbureau Bouw naar analogie met het Tariferingsbureau BA Auto. Bij dit Tariferingsbureau Bouw kan de betrokken beroepsdoelgroep terecht die er niet in slaagt om haar aansprakelijkheid op de reguliere markt te verzekeren.


3. Tariferingsbureau Bouw Ook al zijn beide wetten reeds enkele jaren in werking (Wet Peeters-Borsus sinds 01.07.2018, Wet Peeters-Ducarme sinds 01.07.2019), toch bleven de wettelijke bepalingen omtrent de oprichting van het Tariferingsbureau dode letter. Dit tot wanhoop van de Orde van Architecten die uiteindelijk gerechtelijke stappen heeft ondernomen om alsnog de oprichting van het Tariferingsbureau Bouw te bekomen. Middels KB van 4 februari 2020 werd de oprichting geconcretiseerd en sinds 20 juni 2021 is het Tariferingsbureau Bouw ook effectief operationeel. Op heden kan dan ook elke professional die onderworpen is aan de hierboven vermelde verzekeringsplicht terecht bij het Tariferingsbureau Bouw om een aanvraag in te dienen. De toegang tot het bureau is evenwel onderworpen aan voorwaarden. Zo kan u pas een aanvraag tot het Tariferingsbureau Bouw richten wanneer tenminste drie verzekeringsondernemingen die de professional raadpleegde, geweigerd hebben om een dekking ‘burgerlijke beroepsaansprakelijkheid’ in het kader van de wet Peeters-Ducarme te verlenen. Met betrekking tot de verzekeringsplicht volgende uit de wet Peeters-Borsus wordt zelfs gesteld dat een aanvraag pas mogelijk is indien deze weigeringen voor dezelfde werf en dezelfde uit te voeren werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De aanvraag kan zowel digitaal als in papieren versie bij het Tariferingsbureau Bouw ingediend worden en dit zowel door de verzekeringsnemer zelf als door een verzekeringstussenpersoon. Het Tariferingsbureau Bouw beoordeelt de aanvraag en houdt bij het bepalen van de premie rekening met het risico dat de verzekeringnemer vertoont. Het Tariferingsbureau Bouw is evenwel geenszins verplicht om te voorzien in een dekking. Aldus bestaat in hoofde van het Tariferingsbureau Bouw de mogelijkheid om een dekking te weigering. Een weigering dient steeds op gemotiveerde wijze plaats te vinden

Besluit
Waar het er lange tijd naar uitzag dat het Tariferingsbureau Bouw niet meer ging blijven dan een mooi initiatief dat een stille dood ging sterven, is het tegendeel uiteindelijk waar gebleken. Sinds enkele maanden bestaat dan ook voor iedere professional in de bouw de mogelijkheid om, zelfs na veelvuldige weigering, alsnog een dekking van zijn aansprakelijkheid te bekomen. De feitelijke werking en het succes van dit nieuwe bureau zal in de nabije toekomst wel nog moeten blijken.

Dieter Torfs
Associate
dieter.torfs@adlex.be
T: +32 89 32 23 00
F: +32 89 35 66 01
Grotestraat 122 B - 3600 Genk

Rechtsdomeinen  Privaat bouwrecht  Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht