Pp 2020 0009 Mil
Nieuws

Vlaams OpleidingsVerlof.

De verandering van Betaald Educatief Verlof (BEV) naar Vlaams Opleidingsverlof (VOV) is bijna een jaar geleden in voege getreden. Het afgelopen jaar was de overheid nog vrij soepel inzake inleveringstermijnen en dergelijke, maar vanaf het schooljaar 2020 - 2021 zal hier echter veel strikter op worden toegezien!

Bekijk alle artikels

We zetten de nieuwe regels even op een rijtje:

Algemene voorwaarden VOV

Enkele voorwaarden bleven behouden:

 1. De opleiding moet erkend zijn voor het VOV. Dit betekent dus dat de opleiding terug te vinden is in de Vlaamse Opleidingsdatabank
 2. De totale opleidingsduur bedraagt minstens 32u. Dit geldt voor een opleiding in het geheel of als totaal van een aantal modules onder dezelfde pijler. Let wel, de opleidingen moeten gevolgd worden binnen hetzelfde schooljaar (september t.e.m. augustus)
  • Voorbeeld : onder de pijler ‘Opleiding Vakbekwaamheid Beroepschauffeur’ volgt men minimaal 4 modules van elk 8u
  • Voorbeeld : men volgt de opleiding ‘Doorgedreven Praktijkopleiding GDPR’ van 38u

Andere voorwaarden werden aangepast:

 1. De grens voor VOV per opleiding wordt begrensd op maximaal 125u voor werknemers in de privésector die minimaal 50% tewerkgesteld zijn
 2. De aanvraag tot VOV moet door de werkgever/werknemer OP VOORHAND of maximaal 3 maanden na de eerste opleidingsdag aangevraagd worden in het WSE-loket aan de hand van een inschrijvingsattest opgemaakt door de opleidingsverstrekker

Wie moet nu wat precies doen? (VOV in 9 stappen)

STAP 1

 • De werknemer of de werkgever controleert of de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor VOV.
 • Daarnaast kijkt men of de opleiding die men wenst te volgen, is opgenomen in de Vlaamse Opleidingsdatabank

STAP 2

De werkgever meldt aan de opleidingsverstrekker dat men gebruik wilt maken van het VOV. Hierbij moet het volgende zeker vermeld worden:

 • Welke opleiding / module men wenst te volgen
 • Wie de opleiding zal volgen
 • Wanneer de opleiding gevolgd zal worden

STAP 3

De opleidingsverstrekker bezorgt het 'attest van inschrijving' aan de werkgever / cursist binnen de 8 dagen na de inschrijving.

STAP 4

De werkgever berekent het aantal uur VOV en plant deze in. Met deze simulatietool kan u nagaan hoeveel VOV-uren u maximaal kan opnemen in het huidige of volgende schooljaar. Daarnaast berekent u ook hoeveel uren u maximum kan opnemen voor een bepaalde opleiding.

STAP 4

De werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse Overheid via het WSE-loket. Dit doet u aan de hand van het verkregen inschrijvingsattest. De aanvraag voor de terugbetaling mag ook steeds op voorhand (ten vroegste 3 maanden voor de start van de opleiding) gebeuren.

Bekijk hier alvast het stappenplan "Inloggen in het WSE-loket i.f.v. het indienen van een terugbetalingsaanvraag Vlaams opleidingsverlof"

STAP 6

Om gebruik te maken van het VOV volgt de werknemer de opleiding nauwgezet.

Als de opleiding een eindevaluatie voorziet, is de werknemer verplicht hieraan deel te nemen. Als de werknemer niet deelneemt aan de eindbeoordeling, heeft hij geen recht op VOV en heeft de werkgever geen recht op een terugbetaling.

STAP 7

De werkgever registreert per kwartaal het aantal opgenomen uren VOV in de multifunctionele aangifte (DmfA, code 5).

STAP 8

De opleidingsverstrekker laadt de aanwezigheidsattesten van de cursist op in het WSE-loket.

STAP 9

Het departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:

Elk kwartaal wordt het recht op VOV vergeleken met de input van de werkgever en de input van de opleidingsverstrekker.

Per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro.