Adlex Nieuw
Nieuws

Leverancier failliet? Wat nu gedaan.

Als aannemer bent u mogelijks al geconfronteerd geweest met de situatie waarbij uw leverancier van materialen in slechte papieren komt te zitten en de boeken neerlegt in de periode tussen het moment van uw bestelling en de eigenlijke levering van de bestelde materialen. Wat dient u te ondernemen om dit juridisch correct op te lossen?

Bekijk alle artikels


1. Voortbestaan contract
Het tussenkomen van een faillissement van uw leverancier heeft niet zonder meer tot gevolg dat uw overeenkomst komt te vervallen. Ook de door u geplaatste bestelling blijft in theorie bestaan. Het faillissement van uw leverancier impliceert dan ook zeker niet dat u zonder meer bevrijd bent van uw bestelling.

Om alsnog duidelijkheid te bekomen omtrent het lot van uw bestelling en in het bijzonder te weten te komen of u uw bestelling nog mag verwachten neemt u best contact om met de curator die werd aangesteld voor de afhandeling van het faillissement.

Wie als curator werd aangesteld kan u terugvinden via het Belgisch Staatsblad of via de Kruispuntbank der ondernemingen. Bij afwezigheid van reactie van de curator, dient u hem aangetekend aan te schrijven met het uitdrukkelijk verzoek om te bevestigen of het contract zal worden uitgevoerd.

Als u binnen de 15 dagen geen reactie op dit schrijven ontvangt bent u vrij om elders te bestellen. Het uitblijven van een reactie vanwege de curator mag immers aanzien worden als impliciete bevestiging dat deze de overeenkomst niet verderzet. Veiligheidshalve bevestigt u zelf nogmaals schriftelijk uitdrukkelijk de stopzetting van de overeenkomst met verwijzing naar het uitblijven van reactie.

Indien de curator wel reageert en desgevallend bevestigt dat de overeenkomst wel of niet zal worden uitgevoerd is het aan te raden hiervan steeds een schriftelijke bevestiging te vragen teneinde elke latere discussie te vermijden. Deze procedure kan u evenwel vermijden door reeds ten tijde van het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk te voorzien dat in geval van faillissement de overeenkomst automatisch van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een einde neemt

2. Openstaande facturatie
Het is eveneens mogelijk dat u, op het moment van tussenkomen van een faillissement, nog openstaande facturen bij uw leverancier hebt.Indien dit het geval is dient u deze te betalen ten aanzien van de curator en niet ten aanzien van de leverancier.

Daarnaast is het in theorie ook mogelijk dat u zelf nog aanspraak kan maken op (terug)betaling van uw leverancier. Denk maar aan eventuele voorschotten die u reeds betaald zou hebben. In dit geval dient u een aangifte van schuldvordering in het faillissement in te dienen via Regsol.

Uw vordering wordt dan mee opgenomen in het passief van het faillissement. Dit voorschot is geen bevoorrechte schuld en is vaak moeilijk recupereerbaar.

Besluit

Het tussenkomen van een faillissement van uw leverancier is vervelend maar niet noodzakelijk problematisch. U voorziet best reeds ten tijde van uw bestelling wat het lot van uw overeenkomst is mocht een faillissement tussenkomen.

Wees steeds voorzichtig bij het betalen van voorschotten nu deze mogelijks niet recupereerbaar zijn in geval van faillissement.