Adlex Nieuw
Nieuws

Toekenning interesten vanaf vervaldatum factuur recent door het Hof van Cassatie bevestigd..

Bij arrest van 17 maart 2022 heeft het Hof van Cassatie, in afwijking van een eerder arrest van het hof van beroep te Antwerpen, geoordeeld dat facturen op grond van de Wet Betalingsachterstand interesten opbrengen vanaf de dag volgend op deze waarop de contractuele betalingstermijn of de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet Betalingsachterstand afloopt.

Bekijk alle artikels

Bij arrest van 17 maart 2022 werd door het Hof van Cassatie geoordeeld dat artikel 4, 1°, alsook artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties door de beroepsrechter geschonden werden wanneer er slechts interesten worden toegekend vanaf de dag van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige, waar deze datum niet overeenstemt met de termijn van dertig kalenderdagen zoals bepaald in voormeld artikel 4. Het concrete feitenrelaas deed zich als volgt voor: Een aannemer stelde bij de beëindiging van zijn werken een eindstaat en eindfactuur. De opdrachtgever verklaarde zich echter niet akkoord met deze eindstaat en eindfactuur ingevolge waarvan een gerechtelijke procedure werd opgestart. In het kader van deze procedure werd op verzoek van de opdrachtgever in graad van beroep een gerechtsdeskundige aangesteld teneinde onder meer een nazicht van de uitgevoerde werken te verrichten. Per 06.02.2019 legt de gerechtsdeskundige vervolgens zijn eindverslag neer waarin hij tot de conclusie komt dat de opdrachtgever nog een aanzienlijk deel van het gefactureerde bedrag verschuldigd was aan de aannemer. Bij arrest van 7 december 2020 besluit het hof van beroep waarbij het zich aansluit bij het standpunt van gerechtsdeskundige. Het hof beslist evenwel om slechts interesten cf. de wet betalingsachterstand bij handelstransacties toe te kennen vanaf de dag van de neerlegging van het eindverslag van de gerechtsdeskundige en dit omdat de schuld aldus nog het hof van beroep pas op deze datum effectief wordt bepaald. Het Hof van Cassatie oordeelde nu evenwel dat de datum van de neerlegging van het eindverslag door de gerechtsdeskundige niet overeenstemt met de dag volgend op deze waarop de contractuele betalingstermijn of de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet Betalingsachterstand afloopt en besluit aldus tot vernietiging. Uit het hierboven aangehaalde arrest volgt dan ook dat een schuldenaar die zou nalaten om betwiste facturen te voldoen finaal alsnog gehouden kan zijn om de verlopen interesten te betalen vanaf de dag volgend op deze waarop de contractuele betalingstermijn of de betalingstermijn bepaald in artikel 4 van de Wet Betalingsachterstand afloopt. Het risico op hoogoplopende interesten is dan ook niet onbestaande, zeker bij langdurige procedures. Heeft u dienaangaande nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Dieter Torfs Adlex Advocaten & Bemiddelaars dieter.torfs@adlex.be