Adlex Nieuw
Nieuws

Cold feet bij de bouwheer. Wat met uw ondertekende offerte?.

In tijden van stijgende prijzen en financiële onzekerheid komt het steeds vaker voor dat een bouwheer zijn bouwplannen wenst uit te stellen of te annuleren. Wat indien uw offerte reeds werd ondertekend?

Bekijk alle artikels

1. Basisregel

In het contractenrecht doet de wilsovereenstemming nog steeds de overeenkomst ontstaan. Dit impliceert dat van zodra de bouwheer instemt met uw offerte, mondeling of schriftelijk, er een overeenkomst tussen u beiden ontstaat. Vanuit bewijsrechtelijke oogpunt gaat de voorkeur evenwel steeds uit naar een geschreven instemming bv door ondertekening van de offerte, met inbegrip van uw algemene voorwaarden.

Vanaf deze instemming bent u als aannemer, alsook de bouwheer in principe gehouden om de overeenkomst uit te voeren. Als de bouwheer nadien om welke reden dan ook zou beslissing om de werken uit te stellen, te annuleren of te laten uitvoeren door een andere aannemer kan deze niet terugkomen op diens eerder gegeven akkoord.

Er bestaat, in hoofde van de bouwheer, althans in theorie, geen wettelijke bedenktijd.

2. Uitzondering

Bovenstaande basisregel verwees reeds naar de wilsovereenstemming tussen partijen. Waar partijen vrij beslissen om een samenwerking aan te gaan kunnen zij vervolgens ook in onderling overleg beslissen om de samenwerking stop te zetten.

De bouwheer dewelke wilt afzien van de uitvoering van werken zal hiertoe dan ook enkel kunnen overgaan mits uitdrukkelijk toestemming van u als aannemer.

Een belangrijk onderscheid dat moet gemaakt worden betreft evenwel het gegeven of de bouwheer een onderneming dan wel een particulier betreft. Waar tussen ondernemingen nooit een bedenktijd geldt is dit in enkele specifieke gevallen wel het geval voor een bouwheer-particulier.

In toepassing van artikel VI.67 van het Wetboek Economisch Recht (WER) beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Dit betreft onder andere overeenkomsten dewelke online worden afgesloten.

Indien u als ondernemer de consument niet informeert over dit herroepingsrecht kan de herroepingstermijn bovendien zelfs pas aflopen twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke vastgestelde herroepingstermijn.

Ook op deze bedenktijd bestaan evenwel uitzonderingen (artikel VI. 73 (WER), nu deze niet geldt voor onder andere maatwerk, dringende herstelling op verzoek van de bouwheer of voor overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen.

3. Wat bij discussie?

Wanneer een bouwheer wenst af te zien van de overeenkomst, deze zich niet op één van bovenvermelde uitzonderingen kan beroepen ,en partijen onderling niet tot een akkoord komen, zal de bouwheer desgevallend aan u een schadevergoeding verschuldigd zijn.

Zelfs wanneer u de werken nog niet heeft opgestart, kan u aanspraak maken op een vergoeding van de gederfde winst. Door het beëindigen van de overeenkomst door de bouwheer kon u immers een ander eventueel project niet aannemen en misloopt u ook de inkomsten op het vroegtijdig beëindigd project.

Teneinde enige discussie hierover te vermijden adviseren wij u om te voorzien in een clausule in uw algemene voorwaarden.

In deze clausule kan u aangeven welk percentage van de prijs van de offerte u zal aanrekenen wanneer de bouwheer de overeenkomst stopzet.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u evenwel in uw algemene voorwaarde, dient te voorzien een ‘evenwaardige’ vergoeding ten voordele van de bouwheer, voor het geval dat u zelf de overeenkomst beëindigt.

Doet u dat niet ten aanzien van particulieren, loopt u het risico dat u een ‘onevenwicht’ in uw algemene voorwaarden creëert, waardoor de clausule als niet geldig aanzien zal worden.

Heeft u dienaangaande nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Torfs

Adlex Advocaten & Bemiddelaars

dieter.torfs@adlex.be