Adlex Nieuw
Nieuws

De inhoudingsplicht voor sociale en fiscale schulden, een onzichtbare financiële valkuil voor de aannemer.

Bouwheren, aannemers en onderaannemers dewelke werken in onroerende staat laten uitvoeren of actief zijn in de sector van stortklaar beton kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de sociale en fiscale schulden van hun (onder)aannemer.

Bekijk alle artikels
  • 1.Digitaal nazicht

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud (sinds 1978)– of activiteiten in de bewakings- of vleessector (sinds 2013).

Of uw (toekomstige) contractant dergelijke schulden heeft kan eenvoudig digitaal gecontroleerd worden op www.checkinhoudingsplicht.be. U dient louter het KBO nummer van uw contractant in te geven waarna u in een oogopslag ziet of er enige inhoudingsplicht geldt.

Wanneer uit nazicht blijkt dat de betrokken aannemer schulden heeft bij de RSZ of de fiscus, treedt het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid in werking.

  • 2.Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer er sprake is van een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt u als opdrachtgever of aannemer medeverantwoordelijk voor de betaling van de schulden van de (onder)aannemer op wie u een beroep heeft gedaan.

De wettelijke grondslag hiervoor is art. 30bis van de RSZ-wet van 27 juni 1969 voor wat betreft de RSZ en de artikelen 54 Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en/of artikel 402 WIB 92, oud

Voor sociale schulden is de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot de totale prijs (exclusief btw) van de werken die aan de (onder)aannemer werden toevertrouwd. Voor fiscale schulden is dit 15% van het totale factuurbedrag (excl. btw.)

  • 3.Wanneer dient u nazicht te verrichten?

U moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt elke keer wanneer u een contract afsluit, maar ook telkenmale bij de betaling van elke factuur die u krijgt voor de uitgevoerde werken ( met inbegrip van voorschotfacturen.

  • 4.Welke bedragen inhouden?

Wanneer u vaststelt dat er sprake is van een inhoudingsplichten ten aanzien van uw contractant dient u over te gaan tot inhouding van maximaal 15% op het totale factuurbedrag (exclusief BTW) bij een inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij een inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid. U dient vervolgens deze bedragen door te storten aan de FOD Financiën of de RSZ.

  • Sancties bij miskenning inhoudingsplicht

Wanneer u de doorstorting correct wordt uitgevoerd, blijft er geen hoofdelijke aansprakelijkheid meer over. Gebeurt de storting niet (correct), dan riskeert u als opdrachtgever of aannemer ook strafsancties.

Bovendien bent u dan niet alleen het bedrag van de inhouding verschuldigd, maar ook een bijslag gelijk aan hetzelfde bedrag in geval van schulden aan de RSZ

Bij miskenning van een fiscale inhoudingsplicht riskeert u naast de hoofdelijke aansprakelijkheid tevens een administratieve geldboete gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had moeten worden ingehouden en doorgestort.

Besluit

De impact van het miskennen van de inhoudingsplicht kan vaak aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor een bouwheer of aannemer. Nochtans is het zeer eenvoudig om na te gaan of er een inhoudingsplicht geldt. Een periodieke controle vergt dan ook niet veel tijd maar kan wel een financiële aderlating voorkomen.

Dieter Torfs

Associate

dieter.torfs@adlex.be

T: +32 89 32 23 00

F: +32 89 35 66 01

Grotestraat 122

B - 3600 Genk

Rechtsdomeinen

  • Privaat bouwrecht
  • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht