Adlex Nieuw
Nieuws

Eerste betalingsherinnering voortaan kosteloos.

In de praktijk werd vaak vastgesteld dat er door ondernemingen vaak onredelijke schadebedingen werden toegepast dewelke niet in verhouding stonden met de schade die de onderneming leed als de consument niet op tijd betaalde.

Bekijk alle artikels

Met ingang vanaf 1 september 2023 is dit verleden tijd nu ondernemingen die werken uitvoeren voor een consument rekening moeten houden met gewijzigde wetgeving ingevolge het in werking treden van de wet houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht.

1. Wetgevend kader

De nieuwe Wet van 4 mei 2023 introduceert de invoeging van een nieuw Boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht.

Boek XIX vervangt daarbij de Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op de minnelijke invordering van consumentenschulden in B2C-relaties door de schuldeisende onderneming of door de derde die belast is met de invordering van de consumentenschuld (bv. een incassobureau).

Het doel is om een betere bescherming te bieden aan consumenten die een betalingsachterstand bij een onderneming hebben opgelopen.

De nieuwe regels zijn van toepassing op alle facturen dewelke vanaf 1 september 2023 werden uitgereikt. Voor facturen die voortvloeien uit bestaande contracten waarbij de betalingsachterstand is ontstaan na de inwerkingtreding van Boek XIX, geldt een overgangsperiode tot 1 december 2023.

2. In concreto

2.1 Een eerste opmerkelijk wijziging betreft het feit dat na de inwerkingtreding van de wet een onderneming uitsluitend nog verwijlintresten of schadevergoedingen kan eisen nadat zij een eerste kosteloze betalingsherinnering (aanmaning, ingebrekestelling, …) heeft uitgestuurd.

Vervolgens moet de onderneming een wachttermijn van 14 dagen respecteren waarbinnen de consument geen verwijlinteresten of forfaitaire schadevergoeding mogen worden aangerekend.

Tijdens deze periode kan de consument de factuur betwisten of betalen. Pas na afloop van deze wachttermijn kan de onderneming het schadebeding zoals bepaald in de door de consument aanvaarde algemene voorwaarden of contracten afdwingen.

Er dient echter te worden gewezen op het feit dat deze termijn pas begin te lopen op de derde werkdag na de verzending van de herinneringsbrief per post of wanneer de herinnering per mail wordt toegestuurd, op de kalenderdag na de dag waarop de herinnering aan de consument wordt verstuurd.

Bovendien dient de onderneming het bewijs van verzending te leveren.

2.2 Daarnaast wordt de kost van navolgende herinneringen beperkt tot 7.50 euro, vermeerderd met de gelden portkosten.

2.3 Ingevolge de nieuwe wet werden ook de schadebedingen en verwijlinteresten ingeperkt. De verwijlinteresten mogen voortaan niet hoger zijn dan de interesten bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet bedraagt actueel 12% maar kan wijzigen.[1]

2.4 Ook de forfaitaire schadevergoeding werden beperkt tot:

  • € 20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan € 150 is;
  • € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en 500 is;
  • € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

3. Besluit

De nieuwe wet is op 1 september 2023 in werking getreden en heeft onmiddellijk op de dagdagelijkse bedrijfsvoering.

Controleer dus zo spoedig mogelijk uw algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten om na te gaan of deze niet in overeenstemming zijn met de nieuwe regelgeving.

Heeft u dienaangaande nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Torfs

Adlex Advocaten & Bemiddelaars

dieter.torfs@adlex.be

[1]https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties#:~:text=van%20de%20Voorzitter-,Wettelijke%20rentevoet%20van%20toepassing%20ingeval%20van%20betalingsachterstand%20bij%20handelstransacties,2023%20bedraagt%205%2C25%25.