Adlex
Nieuws

EPB-norm niet gehaald! Wie betaalt de rekening?.

Wat indien na uitvoering van werken blijkt dat de vereiste EPB-norm niet gehaald wordt? Kan u als aannemer hierop worden aangesproken?

Bekijk alle artikels

Als aannemer wordt u door de bouwheer of architect aangesproken voor het uitvoeren van werken.Waar u zich bij de uitvoering van de werken baseert op de aan u overgemaakte plannen en ter beschikking gestelde gegevens mag u veronderstellen dat het concept dat door de bouwheer/architect werd uitgedacht voldoet aan de geldende regelgeving alsook aan de opgelegde energetische normen.
Wat indien nadien blijkt dat dit toch niet het geval is?


In principe dienen de bouwheer en diens architect, met de hulp van een EPB-verslaggever, ervoor te zorgen zorg dat het uit te voeren ontwerp van de woning of de vooropgestelde werken voldoen aan de minimale EPB (Energieprestatie en binnenklimaat)-normering.

De regelgeving inzake energieprestatie verplicht immers om bepaalde eisen en normen inzake isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting te behalen.

Het verdient dan ook de voorkeur om doorheen het totale bouwproject, van bij het ontwerp tot bij de aangifte van het EPB voldoende aandacht te besteden aan de EPB-normen. Door reeds bij de ontwerpfase deze normen in het achterhoofd te houden komt men later niet voor onaangename verrassingen te staan.

Het uiteindelijke niet behalen van de EPB-normen kan immers in hoofde van de aangifteplichtige, veelal de bouwheer, aanleiding geven tot het opleggen van een boete door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Deze kan de boete mogelijks trachten te verhalen op de overige betrokken partijen.

Gaat u dan als aannemer vrijuit wanneer de EPB-norm niet wordt gehaald?

U gaat als aannemer in principe vrijuit

U voert als aannemer in theorie tot in detail uit wat uw bouwheer en diens architect voor ogen hadden.

Als aannemer heeft in eerste instantie dan ook geen rechtstreekse invloed op het al dan niet bereiken van de EPB-norm. Ingeval hieromtrent discussie zou ontstaan kan de bouwheer in principe dan ook niet weigeren om uw factuur op deze grondslag niet te voldoen.

De regelgeving voorziet, in tegenstelling tot voor de aangifteplichtige, dan ook geen boetes voor de aannemer als zou komen vast te staan dat de EPB-normen niet bereikt worden.

De realiteit is evenwel iets genuanceerder.

U maakt immers als aannemer, bij het oprichten van een constructie, gebruik van bepaalde producten, materialen en technieken dewelke uiteraard weldegelijk een invloed hebben op het E-peil van de woning.

Het is dus wel degelijk belangrijk dat u, als aannemer, op basis van bijvoorbeeld de bouwplannen nagaat welke technische vereisten er worden opgelegd met betrekking tot de door u aan te wenden materialen. Bij onduidelijkheid dient u desnoods, om later discussie te vermijden, hieromtrent bijkomende inlichtingen te vragen aan de architect.

Het strikt naleven van de plannen en het correct aanwenden van de voorgeschreven materialen conform de voorgeschreven werkwijze is dan ook essentieel.

Als aannemer plaatst u dus best niet zomaar, zonder akkoord van de bouwheer of architect, een afwijkend type van installatie aangezien dit een impact kan hebben op het E-peil.

Indien u dit toch zou doen loopt u alsnog het risico dat de bouwheer een gebeurlijke boete, omwille het niet halen van de EPB-normen, op u zal trachten te verhalen.

Bovendien blijft u als professioneel gehouden tot een zekere waarschuwingsplicht.

Wanneer u van oordeel bent dat de plannen van de architect onvoldoende zouden zijn om het vereiste E-peil te behalen, dient u dit op te merken en de architect en de bouwheer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Als aannemer zoals u dus slechts aan een eventuele terugvordering kunnen ontsnappen wanneer u voldoende aandachtig geweest bent omtrent de EPB-normen en desgevallend gewezen hebt op bepaalde potentiële problemen.

Heeft u dienaangaande nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Torfs

Adlex Advocaten & Bemiddelaars

dieter.torfs@adlex.be