Adlex Nieuw
Nieuws

Het lot van opeenvolgende werken! Wat als u dient verder te werken op reeds uitgevoerde werken?.

Een in de praktijk veelvoorkomende situatie betreft deze waar u als aannemer dient verder te werken op reeds eerder uitgevoerde werken. Waar dient u rekening mee te houden als de bouwheer u verzoekt om hierop verder te werken of wanneer u uw werken pas kan uitvoeren na aanvullende werken.

Bekijk alle artikels

1. Algemeen kader

Het algemene principe bestaat er in dat u als aannemer ten aanzien van uw opdrachtgever uitsluitend gehouden bent tot een garantieplicht voor de werken die u zelf heeft uitgevoerd, of die in uw opdracht door een derde werden uitgevoerd.

Voor werken uitgevoerd door uw opdrachtgever of derden (bv. een andere aannemer die niet door u beopdracht) bent u niet gehouden tot enige garantie.

Een belangrijk aandachtspunt betreft evenwel de situatie waarbij u dient verder te werken op een reeds bestaande toestand of wanneer er voordien nog bijkomende werken dienen te worden verricht vooraleer u uw eigen werken overeenkomstig de regels van de kunst kan uitvoeren.

Wanneer de bestaande toestand u niet toelaat om uw eigen werk volgens de regels van de kunst uit te voeren of hiervoor vooreerst nog bijkomende werken noodzakelijk zijn dient u de bouwheer hieromtrent te informeren en te waarschuwen.

2. Wat als de bouwheer aandringt?

2.1 Informatieplicht

Wanneer de bouwheer toch wenst dat u de werken uitvoert op basis van een ontoereikende situatie of zonder het uitvoeren van bijkomende voorbereidende werken dient u hem hieromtrent schriftelijk te informeren en hieromtrent een voorbehoud te formuleren (informatieplicht). Dit dient schriftelijk te gebeuren door middel van bv. een e-mail of een aangetekende zending.

De bouwheer zal vervolgens hierop inhoudelijk reageren en beslissen om de toestand te verhelpen dan wel oordelen dat u de werken alsnog kan uitvoeren op basis van de bestaande toestand.

Wanneer u deze werken vervolgens uitvoert zal dit gebeuren onder het door u geformuleerde voorbehoud.

Indien u immers zonder mee verder werken, aanvaardt u de voorafbestaande toestand en loopt u het risico dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld mochten er zich in gevolge hiervan gebreken manifesteren.

Het verdient dan ook de aanbeveling om voorafgaandelijk aan het uitvoeren van werken de bestaande toestand degelijk te controleren en desgevallend de bouwheer hierop aan te spreken.

2.2 Weigeringsplicht

Indien echter de stevigheid van het gebouw of de veiligheid van personen in het gedrang komt, omdat de opdrachtgever bijvoorbeeld eist dat er van de technische normen wordt afgeweken, is er geen ruimte voor enig beding ter beperking van uw aansprakelijk.

Wanneer deze situatie zich voordoet dient u, na de opdrachtgever door middel van een schriftelijke melding ( per e-mail of aangetekende zending) op de gevaarlijke situatie te hebben gewezen, vervolgens af te zien van medewerking aan het project.

Heeft u dienaangaande nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Torfs
Adlex Advocaten & Bemiddelaars
dieter.torfs@adlex.be