Adlex Nieuw
Nieuws

Betalingsachterstand bij handelstransacties: interestvoet blijft oplopen.

Elke ondernemer is inmiddels vertrouwd met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, dewelke bepaalt welke interesten tussen ondernemingen van toepassing zijn in geval van laattijdige betalingen.

Bekijk alle artikels

1. Wetgevend kader

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties creëerde voor ondernemingen een duidelijk en transparant kader met betrekking tot de interestvoet dewelke van toepassing is bij handelstransacties, d.w.z. transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leiden tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding. Deze interestvoet geldt aldus niet in burgerlijke zaken.

Artikel 5 van voormelde wet bepaalt dat de minister van Financiën iedere wijziging van deze interestvoet meedeelt via een bericht in het Belgisch Staatsblad.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van FOD Financiën heeft, in toepassing van dit artikel de interestvoet voor het tweede semester van 2023 bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch
Staatsblad van 29 september 2023.

2. In concreto

In handelstransacties kan de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinterest aanrekenen wanneer de schuldenaar niet betaalt binnen de in het contract vastgestelde termijn of, indien geen termijn is vastgesteld, binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 4 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De interestvoet daarvoor wordt halfjaarlijks opnieuw vastgesteld.

Waar de toepasselijke interestvoet sinds het tweede semester van 2016 tot en met begin 2023 stabiel bleef op 8% per jaar werd deze begin 2023 opgetrokken tot 10.5% voor het eerste semester.

Uit de recent publicatie in het Belgische Staatblad blijkt dat voor wat betreft het tweede semester van 2023 de opwaartse lijn wordt verdergezet.

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties werd immers bepaald op 12% per jaar voor het tweede semester van 2023, aldus met ingang vanaf
01.06.2023.

Ingevolge deze recente stijging kan het bovendien lonen om de eigen algemene voorwaarden na te gaan. Het is immers een veel gebruikte praktijk om in de eigen algemene voorwaarden reeds te voorzien in een afwijkende interestvoet. Waar deze in de recente jaren frequent op 10% werd bepaald is dit inmiddels achterhaald. Het actualiseren van uw algemene voorwaarden aan deze recente wijzigingen is dan ook raadzaam.

3. Besluit

In navolging van bovenstaande dient dan ook te worden besloten dat het laattijdig betalen van facturen zwaarder wordt gesanctioneerd. De interesten kunnen immers gestaag oplopen.

Bijkomend verdienen ook uw eigen algemene voorwaarden de nodige aandacht nu deze ingevolge de recente wijzigingen mogelijks achterhaald zijn.

Heeft u dienaangaande nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dieter Torfs
Adlex Advocaten & Bemiddelaars
dieter.torfs@adlex.be